Quanzhou XX (Hengxingfa) charging station 120KW dual gun DC pile

Quanzhou XX (Hengxingfa) charging station 120KW dual gun DC pile