Quanzhou XX (Wanjiamei) charging station 160KW dual gun DC pile

Quanzhou XX (Wanjiamei) charging station 160KW dual gun DC pile